ASSESSMENT CENTRE

výběr pracovníků a identifikace rizikových faktorů jejich přijetí

Assessment centre (AC) je diagnostický program, který je úspěšně využíván při výběru nových pracovníků. Jeho účelem je posoudit vhodnost uchazeče o konkrétní pracovní pozici.

1. Účastníci AC

AC je účelné používat při výběru manažerů, vedoucích pracovníků, specialistů, lektorů a trenérů, členů projektových týmů a dalších pracovníků, u kterých je žádoucí komplexní posouzení jejich schopností a dovedností, rozvojového potenciálu a osobnostních charakteristik.

2. V čem Vám bude tento výběrový postup prospěšný

Využitím programu AC získáte mnohostranné hodnocení uchazečů o danou pracovní pozici, získáte povědomí o přednostech, ale také možných rizicích, která s sebou výběr konkrétního uchazeče může nést – např. ve stabilitě jeho výkonu nebo při jeho zapojení do stávajícího pracovního týmu. AC minimalizuje riziko nevhodného výběru.

3. Metody, které při AC používáme

Konkrétní program AC je vždy sestaven na základě předchozí konkretizace pracovní pozice, požadovaného profilu uchazeče a charakteristiky pracovního klimatu, do kterého bude následně začleněn.

Při vlastní realizaci mj. využíváme:

  • Prezentaci
  • Psychodiagnostické testování
  • Nespecifické modelové situace – pozorování spontánních a přirozených reakcí uchazečů, odhalují méně viditelné rysy a tendence jednání. Projevuje se emocionální inteligence a interpersonální schopnosti související s působením člověka v sociálních skupinách a pracovních týmech.
  • Hraní rolí při simulaci pracovních činností – zjištění vybraných dovedností z požadovaného profilu uchazeče
  • Individuální rozhovor
  • Jiné zadané úkoly – např. práce pod tlakem časových limitů

4. Délka trvání

Obvykle AC trvá 1-2dny podle rozsahu modelových situací, testů a dalších zadaných úkolů a také v závislosti na velikosti skupiny uchazečů.© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570