Jak pracujeme

Spolupráce s vaší společností by probíhala v několika následujících krocích. Podle toho, zda máte zájem o jednorázový seminář nebo se připravujete na rozsáhlejší vzdělávací projekt, jsou jednotlivé fáze různě časově i obsahově náročné:

1. Analýza

Pro dobrý výsledek naší práce je zcela zásadní provést kvalitní analýzu vašich potřeb, představ a cílů rozvoje a vzdělávaní. Seznámíme se se způsobem práce cílové skupiny vašich pracovníků a jejich dosavadními zkušenostmi se vzděláváním.

2. Návrh projektu

Zpracujeme prvotní projekt vzdělávání s návrhem programu, výukových metod, předpokládaných výstupů a organizace.

3. Konzultace

Navržený projekt s vámi zkonzultujeme a odsouhlasíme si jeho finální podobu.

4. Příprava lektora, příp. lektorského týmu

K přípravě lektora patří mj. také tvorba pracovních materiálů pro účastníky seminářů, která vychází nejen ze školených témat, zohledňuje také pokročilost skupiny, její způsob práce, předchozí znalosti a zkušenosti v dané problematice.

5. Realizace

Semináře probíhají dle dohodnutého harmonogramu. Místem konání může být zasedací místnost vaší společnosti, častěji však je voleno prostředí „nefiremní“, kde je možné využít např. večerní čas k relaxaci a neformálnímu setkání mezi účastníky a lektorem.

6. Zpětná vazba, hodnocení

Ukončení každého semináře je spojeno s hodnocením jak ze strany lektora, tak ze strany jednotlivých účastníků ( "Efektivita vzdělávání" ). Pohled z obou stran je součástí zprávy, kterou Vám předložíme při prezenatci průběhu a výsledků projektu vzdělávání.

7. Co dál?

Součástí našeho vyhodnocení je také doporučení, jakými směry je účelné vaše pracovníky dále rozvíjet. Zaměřujeme se nejen na témata společná celé skupině, umíme vystihnout také individuálních potřeby jednotlivců.© 2008, Human Interview, všechna práva vyhrazena
info@h-interview.cz, tel. +420 731 113 570